Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że Administratorem danych osobowych jest Spółka Partners Sp. z o.o. oraz właściwa, wymieniona niżej, powiązana biznesowo Spółka, odpowiednio do podjętych przez nie ustaleń w zakresie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych. Administrator poprzez zakładkę KONTAKT może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą osoby podającej swoje dane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu realizacji zapytań odnośnie zagadnień i usług oferowanych na stronie www.copaking.com.pl oraz jeżeli będzie to konieczne udostępniane wymienionym niżej Spółkom, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przygotowania kompletnej merytorycznej odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Przekazywanie danych nie stanowi zagrożeń dla wolności i prywatności osób, ponieważ konieczność ich udostępnienia jest niezbędna w celu przygotowania odpowiedzi, a osoby zadające zapytania są zainteresowane uzyskaniem odpowiedzi. Niżej wymienione Spółki powiązane biznesowo i własnościowo, wspólnie uzgodniły cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO:

 • a) Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000116152, NIP 952-13-94-590; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • b) Partners Team Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu KRS 0000557190, NIP 834-18-83-418, 99-400 Łowicz ul. Katarzynów 17;
 • c) Partnerspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000116947, NIP 525-16-21-995; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • d) PartnersPol Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000210396, NIP 522-27-29-448 ; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • e) Partners Log Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000609255, NIP 522-30-58-476; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • f) MP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000072538, NIP 895-17-26-054; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • g) SeeNERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000520199, NIP 522-30-17-939; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • h) Insieme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000688006 NIP 522-30-96-488; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • i) Luxury Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000690607, NIP 522-30-98-300; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • j) Luxury Fashion Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, KRS 0000449424, NIP 522-30-03-618; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • k) Don Caruso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000506558, NIP 522-30-14-852; 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 84;
 • l) Mondial Vending Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, KRS 0000583158, NIP 522-30-42-920; 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska 36;
 • m) Bossi&Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000690459, NIP 522-30-98-375; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 84;
 • n) EnerGaia Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000506189, NIP 522-30-14-728; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 84.

W celu realizacji wspólnych uzgodnień ww. Spółki w ustalonych celach mogą udostępniać wzajemnie pozyskiwane dane osobowe. Jednak to udostępnianie spełnia wymaganie niezbędności przetwarzania. Podstawą udostępniania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wynikający z potrzeb biznesowych, którymi są odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnego Klienta zainteresowanego ofertą Spółek. Przyjmuje się, że dane osobowe pozyskane na wspomianym FORMULARZU z zakładki KONTAKT będą weryfikowane w zakresie zasadności dalszego przetwarzania po okresie 12 mies. bezczynności tej osoby w zakresie korzystania z kontaktów biznesowych do ww. Administratorów. W zakładce „O nas” podzakładka „Oferty pracy” podane są klauzule oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które winny być składane przez kandydatów do pracy w Spółkach. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę Partners Team Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (adres: 99-400 Łowicz ul. Katarzynów 17), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Podane dane osobowe będą udostępniane powiązanym biznesowo Spółkom, które przyjęły omawiane już ustalenia w zakresie współadministrowania danymi osobowymi zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO, w celu oceny przydatności kandydata do realizacji zadań właściwej Spółki. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W zakresie zagadnień ochrony danych osobowych przetwarzanych w Spółkach można zadawać pytania elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego IOD@partnerspol.pl.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

przez Partners Sp. z o.o. pozyskanych przez stronę WWW.COPACKING.COM.PL

wycofuję zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych